۰۲
اردیبهشت

چارچوب طبقه بندی فرایندها (فارسی)

پیش گفتار

اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺎرت، ﺷﺮاﻳﻂ را ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزم ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻲ ﺷـﻮد . (بیشتر…)

۰۲
اردیبهشت

مدیریت یکپارچه طرح (فارسی)

پیش گفتار

یکی از موارد اصلی جهت ایجاد ثروت در بریتانیا و دنیا بهره‌وری “UK plc” می‌باشد، که یک شبکه‌ی ارتباط داخلی بین سازمان‌های خصوصی و عمومی ایجاد می‌کند که از ما در داخل و خارج از کشور حمایت می‌کند. این مسئله در مورد سازمان‌های خصوصی صدق می‌کند که ایجاد ارزش می‌کنند (بیشتر…)