پیش گفتار

اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺎرت، ﺷﺮاﻳﻂ را ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزم ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻲ ﺷـﻮد .

ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺻﻮل ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ به دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ روﻳﻜﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺮا در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻫﺒﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﻻت و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪی از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ “ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﻤـﺮ” در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزی اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺮه وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ (APQC) ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻋﻀﻮﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮو ﺟﻬﺎن در آنﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺪی اﻋﻀﺎی ﺧـﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎز درﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﻳﻦ آﺛـﺎر اﻳـﻦ ﻣﺮﻛﺰ ” ﭼﺎرﭼﻮبﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ” اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮوه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﻓﺎرغ از ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، وﺳﻌﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ میﭘﺮدازد .
اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب در ﻛﻨﺎر ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﮔﺎﻣﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزی روﻳﻜـﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮا در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺘﻦ اﺻﻠﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی و اﻟﮕﻮ ﺑـﺮداری از اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا از ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘـﺮم اﺳـﺘﺪﻋﺎ دارد ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در اراﺋﻪ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﻠﻤـﺎت ﺗﺨﺼـﺼﻲ و رﻓـﻊ اﻳﺮادات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎص ازﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧـﺪ، ﻣـﺎ را ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ . ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﺮای اراﺋـﻪ ﻧﻈـﺮات، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، اﺻﻼﺣﺎت و … ازﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ info@rayeneh.com ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﺪ .
در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ، از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻼل ﺻﺎدﻗﻲو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕﻴﺰه در اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اﺛـﺮ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ .

 

 

دانلود فصل اول

حجم : 435 کیلوبایت

برچسب ها: